8 สิทธิตามกฎหมาย คุ้มครองดูแล “คุณแม่ตั้งครรภ์” เรื่องสำคัญที่แม่ท้องต้องรู้

2019.05.03 14,637

คุณแม่ตั้งครรภ์มีสิทธิตามกฎหมายหลายข้อที่คุ้มครองดูแลคุณแม่และทารกในครรภ์ให้ปลอดภัย สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ต้องทำงานประจำไปด้วย Happy Mom.Life ได้รวบรวมเอาสิทธิของคุณแม่ตั้งครรภ์มาฝาก เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณควรทราบเอาไว้ เพื่อความปลอดภัย ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และเพื่อที่คุณแม่ตั้งครรภ์จะได้ใช้สิทธิการเป็นคุณแม่ได้อย่างเต็มที่นั่นเอง


 

1. คุณแม่ตั้งครรภ์มีสิทธิ์ลาคลอดได้ไม่เกิน 98 วัน

คุณแม่ตั้งครรภ์มีสิทธิลางานทั้งก่อนคลอด และหลังคลอดได้ไม่เกิน 98 วัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • การลาคลอด 98 วันนี้ นายจ้างไม่สามารถนับรวมกับวันที่คุณลาไปฝากครรภ์และตรวจครรภ์ได้ (แต่ในช่วงระยะที่ลาคลอดบุตร 98 วันนั้น หากมีวันหยุด ต้องนับรวมไปด้วยนะคะ)
 • คุณจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง 45 วัน และจากประกันสังคมอีก 45 วัน (ร้อยละ 50 ของค่าจ้างโดยเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท และใช้สิทธิ์นี้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)
 • สำหรับ 8 วันที่เหลือ นายจ้างมีสิทธิ์จะจ่ายหรือไม่จ่ายให้คุณก็ได้ แล้วแต่ตกลงกันค่ะ


2. คุณแม่ตั้งครรภ์ขอรับค่าคลอดบุตรได้ 13,000 บาท

สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม ทางประกันสังคมจะจ่ายค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายให้คุณแม่ตั้งครรภ์เป็นเงิน 13,000 บาทต่อการคลอดหนึ่งครั้ง ซึ่งคุณสามารถเบิกจ่ายกับโรงพยาบาลไหนก็ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะ

 • ผู้รับสิทธิ์ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมครบ 5 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนคลอดบุตร
 • คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • กรณีคุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น3. คุณแม่ตั้งครรภ์ขอรับเงินค่าฝากท้องได้ 1,000 บาท

นอกจากค่าคลอดบุตรแล้ว คุณแม่ตั้งครรภ์ยังสามารถขอเบิกค่าฝากครรภ์จากสำนักงานประกันสังคมได้อีก 1,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 ครั้ง ตามอายุครรภ์ ดังนี้ค่ะ

 • อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ได้รับเงิน 500 บาท
 • อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ จะได้รับเงิน 300 บาท
 • อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ จะได้รับเงิน 200 บาท


โดยคุณแม่ตั้งครรภ์จะต้องสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อน และนำใบเสร็จกับใบรับรองแพทย์มาเบิกกับสำนักงานประกันสังคมในภายหลังค่ะขอบคุณภาพจาก sso.go.th


4. คุณแม่ตั้งครรภ์ขอเงินสงเคราะห์บุตรได้เดือนละ 600 บาท

ประกันสังคมจะจ่ายเงินค่าสงเคราะห์บุตรให้คุณแม่หลังคลอดเป็นเงิน 600 บาท/เดือน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะ

 • คุณแม่ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 โดยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน
 • ลูกต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม  
 • ลูกมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ พร้อมกันไม่เกิน 3 คน
 • ถ้าผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนบุตรอายุ 6 ปีบริบูรณ์
 • คุณแม่จะหมดสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรในกรณีที่ บุตรเสียชีวิต ยกลูกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น หรือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง


ขอบคุณภาพจาก sso.go.th


5. นายจ้างไม่มีสิทธิ์ไล่คุณออกจากงานเพราะตั้งครรภ์

แม้ว่าคุณจะตั้งครรภ์ และมีเงื่อนไขการทำงานที่แตกต่างไปจากตอนก่อนตั้งครรภ์ นายจ้างก็ไม่มีสิทธิ์ไล่คุณออกจากงานด้วยเหตุผลว่าคุณกำลังตั้งครรภ์นะคะ หากนายจ้างมีพฤติกรรมบีบบังคับให้คุณแม่ตั้งครรภ์ออกจากงาน หลังจากทราบว่าลูกจ้างตั้งครรภ์ ลูกจ้างย่อมมีสิทธิฟ้องนายจ้างฐานปฏิบัติต่อลูกจ้างหญิงมีครรภ์โดยไม่เป็นธรรมได้ค่ะ


6. นายจ้างห้ามสั่งคุณแม่ตั้งครรภ์ทำงานที่เสี่ยงอันตราย

การทำงานที่เสี่ยงอันตราย อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพของทารกในครรภ์และคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ กฎหมายจึงบัญญาติไม่ให้นายจ้างสั่งให้คุณแม่ตั้งครรภ์ทำงานต่อไปนี้

 • งานเกี่ยวกับเครื่องยนต์มี่มีความสั่นสะเทือน
 • งานที่ขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
 • งานยก แบก หาม ทูน ลากหรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม
 • งานที่ทำในเรือ


นายจ้างไม่มีสิทธิ์ไล่คุณออกจากงาน


7. คุณขอให้นายจ้างเปลี่ยนหน้าที่ให้เหมาะกับคุณได้

ในกรณีที่การทำงานตำแหน่งเดิมของคุณแม่ตั้งครรภ์ สุ่มเสี่ยงจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถนำใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดง และมีสิทธิขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ และนายจ้างจะต้องพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ด้วย หากนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ


8. นายจ้างห้ามสั่งคุณทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด

ตามกฎหมายแล้ว นายจ้างไม่สามารถสั่งให้คุณแม่ตั้งครรภ์ทำงานล่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. หรือทำงานในวันหยุดได้ ยกเว้นคุณแม่ครรภ์ที่ทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร งานวิชาการ งานธุรการ งานการเงินหรือบัญชี ให้สามารถทำงานล่วงเวลาในวันทำงานได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากคุณแม่ตั้งครรภ์ก่อนค่ะ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เรานำมาฝากวันนี้ เป็นสิทธิที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรู้เอาไว้ เพื่อให้ได้ใช้สิทธิของตัวเองอย่างเต็มที่ Happy Mom.Life หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนนะคะ


บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

245,907
0
สูตรคำนวนปริมาณนมที่ลูกน้อยต้องการ อายุ 0 -1 ขวบ ให้กินนมวัน...
ทารกแรกเกิด นมแม่ ดูดนม น้ำนม เด็ก
188,381
0
หล่อบาดใจ! 30 ไอเดียทรงผมลูกชายสุดเท่
ทรงผม เด็ก ทรงผมเด็ก แฟชั่น แฟชั่นทรงผมเด็ก
118,454
0
พาลูกไปทำบัตรประชาชนครั้งแรก อายุครบ 7 ขวบ พ่อแม่ต้องเตรียมต...
เด็ก บัตรประจำตัวประชาชน พ่อแม่ กฎหมาย ลูก

ร้านค้าที่เกี่ยวข้อง

Kinderpuppets สีลม - สาทร
เขตบางคอแหลม , กรุงเทพฯ
ผลิตภัณท์สำหรับเด็กผิวแพ้ง่าย นำเข้าจากเกาหลี อ่อนโยนด้วยสารสกัดบริสุทธิ์จากธรรม... อ่านต่อ
BABY CREAM (180ml) 850 บาท
850 THB
เด็กทารก ดูแลเด็กแรกเกิด-3 เดือน
BABY SOOTHING GEL (250ml) 690 บาท
> 690 THB
เด็กทารก ดูแลเด็กแรกเกิด-3 เดือน
BABY SHAMPOO&BATH (250ml) 790 บาท
790 THB
เด็กทารก ดูแลเด็กแรกเกิด-3 เดือน
BABY LOTION (200ml) 690 บาท
690 THB
เด็กทารก ดูแลเด็กแรกเกิด-3 เดือน
BABY ORGANIC OIL (60ml) 890 บาท
890 THB
เด็กทารก ดูแลเด็กแรกเกิด-3 เดือน
Sriphat Medical Center เมืองเชียงใหม่ ,
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งในครา... อ่านต่อ
คลินิกกุมาร (Pediatric Clinic)
สอบถามราคา
เรื่องทั่วไปของเด็ก สุขภาพเด็ก
Camille Salon เขตดินแดง ,
คามิเย่ ซาลอน สาขาศรีย่าน ยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ เราพร้อมที่จะดูแลและให้คำปรึก... อ่านต่อ
ร้านเสริมสวย
สอบถามราคา
ความสวยความงาม สปาและซาลอน
Thantakit International Dental Center รัชดาภิเษก - ห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง , กรุงเทพฯ
ศูนย์ทันตกรรมทันตกิจเป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจรที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยคุณปู่จง ศิริไกร... อ่านต่อ
ทันตกรรมเด็ก
สอบถามราคา
เรื่องทั่วไปของเด็ก สุขภาพช่องปากเด็ก

รีวิวแนะนำ

ทั้งหมด
โยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์
Sofit
เรื่องทั่วไปของแม่ตั... เรื่องทั่วไปสำหรับแม...
3.00 1
Yosana Co

https://yosana.co/blogs/yoga-blog/yoga-for-moms-to-be/

บทความยอดนิยม

ร้านค้าตามหมวดหมู่